MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 NA SANG NĂM HỌC 2021-2022

 

Thực hiện công văn số 535/PGD ĐT-GDTH ngày 23 tháng 8 năm 2021của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong tâm giáo dục Tiểu học năm học 2021-2022. Công văn số 536/PGD ĐT- CMTH ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022. Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Sang xác định “Năm học 2021 -2022 là năm học tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: tăng cường, tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục phù hợp với kế hoạch thời gian năm học; tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1, lớp 2; thực hiện các nội dung theo nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình”.

Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực". Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh đặc biệt là học sinh bán trú.  Phối hợp hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục phẩm chất, năng lực cho học sinh; Xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, an toàn; Đưa các nội dung giáo dục truyền thống văn hóa các dân tộc; giáo dục an ninh quốc phòng vào giảng dạy thông qua các môn học, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể.

Trường PTDTBT tiểu học số 2 Na Sang tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Phòng GD-ĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

Như vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022 của đơn vị trường đó là thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp; Tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục các năng lực, phẩm chất, quá trình học tập các môn học và các hoạt động giáo dục. Tiếp tục duy trì vững chắc và nâng cao các tiêu chí chất lượng của trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học của đơn vị trường thì việc "Quản lý tốt hoạt động dạy học và giáo dục học sinh” là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng.

Như chúng ta đã biết: Quản lý hoạt động dạy học là điều khiển quá trình dạy học, cho quá trình đó vận hành có khoa học, có tổ chức theo những quy luật khách quan và được sự chỉ đạo, giám sát thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu dạy học. Qua nhiều năm làm công tác quản lý và trực tiếp quản lý hoạt động dạy học và giáo dục học sinh tại đơn vị trường. Tôi đã rút ra kinh nghiệm để quản trị tốt hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở đơn vị trường như sau:

A.Công tác kiện toàn bộ máy hoạt động chuyên môn trong nhà trường.

Đầu năm học tổ chức kiện toàn bộ máy hoạt động của các Tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các Tổ chuyên môn.

B. Công tác xây dựng hồ sơ để Quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh nhà trường.

C. Hồ sơ quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh của nhà trường.

I. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022 là bản kế hoạch tổng thể bao gồm tất cả các hoạt động về thực hiện công tác giáo dục trong nhà trường. Để thực hiện tốt được yêu cầu về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh trong nhà trường theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018; chương trình VNEN thì cần xây dựng kế hoạch một cách khoa học, đúng, đủ nội dung.

Các nội dung chính về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong kế hoạch phải cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt là mục tiêu phấn đấu về số lượng, chất lượng giáo dục; chương trình giáo dục thực hiện trong năm học; đổi mới phương pháp dạy học; công tác đánh giá, xếp loại học sinh; hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ;...

Để thực hiện tốt việc quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh khi xây dựng kế hoạch giáo dục cần lưu ý một số nội dung chính sau:

 * Mục tiêu giáo dục năm học 2021-2022

 1.Mục tiêu chung

           2. Chỉ tiêu cụ thể

2.1. Duy trì số lượng học sinh

2.2. Chất lượng giáo dục

2.2.1.Phẩm chất – Năng lực:

2.2.2.Đánh giá kết quả giáo dục và xếp loại kiến thức kỹ năng:

2.2.3. Chỉ tiêu thi đua khen thưởng:

  2.2.4. Về chất lượng đội ngũ

2.2.5. Các chỉ tiêu khác:

* Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học

1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục

2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học

2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học

2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường.

  3.Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đối với các điểm trường

4. Khung thời gian thực hiện chương trình năm học 2021-2022 và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục.

II. Hồ sơ quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh của Tổ chuyên môn.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn căn cứ vào đặc điểm tình hình của tổ xây dựng nội dung chuyên môn tổ năm học 2021-2022; nội dung chuyên môn hàng tháng trong năm học.

Xây dựng tốt kế hoạch dạy học tuần;

Kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19, Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021-2022,...

D.Công tác thực hiện Quản trị Hoạt động dạy học và giáo dục học sinh.

I. Quản lý việc thực hiện mục tiêu, chương trình dạy học.

Kiểm tra Nội dung chuyên môn năm 2021-2022 của các Tổ chuyên môn.

Kiểm tra Kế hoạch Dạy học tuần của từng Khối (Khối 1 đến Khối 5)

Kiểm tra Kế hoạch dạy học của Giáo viên các Tổ chuyên môn .

Chỉ đạo GV các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch đảm bảo theo yêu cầu, mục tiêu, chương trình dạy học quy định, việc thực hiện kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19 theo công văn 3969/Bộ Giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khóa biểu.

Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

II. Quản lý các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GV.

    Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng chuyên môn trong năm học.

1.Bồi dưỡng thường xuyên.

Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên theo các modull bồi dưỡng thường xuyên các cấp hướng dẫn bồi dưỡng online.

2. Bồi dưỡng chuyên đề:

Thực hiện bồi dưỡng chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học cấp trường, cấp tổ đã xây dựng trong năm học.

3. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học.

III. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

          Hàng tháng tiến hành xây dựng nội dung chuyên môn tháng, triển khai và thực hiện nội dung kế hoạch đã xây dựng. Đánh giá việc thực hiện nội dung đã xây dựng theo tháng; kết thúc học kỳ 1 và kết thúc năm học.

Tóm lại, quản lý hoạt động dạy học và giáo dục học sinh là những tác động có mục đích của chủ thể quản lý đến hoạt động giảng dạy của GV, hoạt động học của HS và môi trường dạy học, đảm bảo cho các hoạt động đó được thực hiện một cách nghiêm túc, tự giác, có chất lượng và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đạt được mục tiêu đề ra của nhà trường.

 

                                                                                   Người viết

 

 

                                                                                 Trần Thị Lụa

Bài viết liên quan