MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

“Năm học 2020 -2021 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Thực hiện các nội dung theo nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình. Do đó công tác xây dựng kế hoạch chuyên môn trường đòi hỏi phải khoa học, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, đáp ứng các yêu cầu của việc thực hiện chương trình giáo dục 2018.

          “Xây dựng kế hoạch chuyên môn trường” là một chức năng quan trọng hàng đầu của quản lý. Nó là cơ sở của việc thực hiện các chức năng khác của quản lý. Bản kế hoạch là một bản quyết định, nhưng đầy quan trọng về sự phát triển của hệ thống, của nhà trường trong một thời gian định trước. Bản chất của xây dựng kế hoạch trong nhà trường thể hiện ở hoạt động phân tích để xác định mục tiêu, tìm ra những con đường, những giải pháp để nhà trường ngày càng đáp ứng các nhu cầu của xã hội.

Mục đích của xây dựng kế hoạch là đảm bảo cho sự phát triển của nhà trường theo từng mốc thời gian. Để kế hoạch hoạt động chuyên môn đáp ứng được mục tiêu giáo dục của năm học khi xây dựng kế hoạch cần phải trả lời 4 câu hỏi:

- Chúng ta đang ở đâu?
- Chúng ta muốn đến đâu?
- Chúng ta đến đó bằng cách nào?
- Làm thế nào ta biết ta đã tới nơi?

          Khi đã xác định được vị trí hiện tại, mục tiêu phấn đấu, nguồn lực, phương pháp để thực hiện tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học.

          Thực hiện công văn số 589/PGD ĐT-CMTH ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác chuyên môn cấp tiểu học năm học 2020-2021. Bản kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020-2021 được thay bằng Kế hoạch giáo dục nhà trường. Các nội dung xây dựng trong kế hoạch giáo dục nhà trường có nhiều tính mới phù hợp với thực tiễn giáo dục.

Trong những năm qua, bản thân tôi làm công tác quản lý và trực tiếp phụ trách công tác Xây dựng kế hoạch chuyên môn và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trường. Tôi đã tích cực nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kịp thời các thông tin mới, các yêu cầu mới trong văn bản chỉ đạo của các cấp. Tôi đã rút ra một số kinh nghiệm để xây dựng tốt kế hoạch giáo dục nhà trường; làm tốt công tác hướng dẫn thực hiện kế hoạch, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển chuyên môn của nhà trường.

 

A.Công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Để xây dựng được kế hoạch giáo dục nhà trường khoa học, phù hợp với thực tế và đặc điểm năm học, cần căn cứ vào nội dung văn bản chỉ đạo của các cấp các, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị trường; căn cứ vào mục đích, yêu cầu của khung kế hoạch giáo dục như sau:

I.Căn cứ để xây dựng kế hoạch.

Căn cứ vào các chị thị, thông tư, văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ giáo dục –Đào tạo. Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh Điện Biên. Văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục- Đào tạo Mường Chà. Ví dụ:

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Công văn số 3415/BGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Văn bản số 3535/BGDĐT- GDTH ngày 19/8/2019 về Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2020 - 2021;

Văn bản số 3536/BGDĐT- GDTH ngày 19/8/2019 về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020 - 2021;

Văn bản số 3866/BGDĐT- GDTH ngày 26/8/2019 về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 – 2021;

Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh Điện Biên.

Văn bản số 494/PGD ĐT-GDTH ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong tâm giáo dục Tiểu học năm học 2020-2021;…

II.Bối cảnh giáo dục của quốc gia, địa phương và nhà trường.

1. Bối cảnh bên ngoài

1.1. Thời cơ:…

1.2. Thách thức:

2. Bối cảnh bên trong

2.1. Điểm mạnh của nhà trường

2.2. Điểm yếu

3. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

III.Mục tiêu giáo dục của nhà trường.

1. Mục tiêu chung

2. Mục tiêu cụ thể

2.1.Mục tiêu phấn đấu về số lượng, chất lượng giáo dục trong năm học 2020 -2021 của nhà trượng như sau:

2.1.1. Số lượng:

2.1.2.Phẩm chất:

2.1.3.Về Năng lực:

2.1.4 .Quá trình học tập các môn học và các hoạt động giáo dục:

2.2.Đánh giá kết quả giáo dục và xếp loại kiến thức kỹ năng

IV.Nội dung thực hiện chương trình giáo dục.

1. Chương trình chính khóa

1.1.Thực hiện chương trình môn học

1.1.1. Kế hoạch chung

1.1.3. Quy định số tiết dạy

1.1.2. Quy định thời gian học

1.2. Các hoạt động giáo dục

1.2.1. Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu

1.2.2. Phụ đạo học sinh nhận thức chậm

1.2.3. Tham gia các hội thi chuyên môn

a) Đối với giáo viên

b) Đối với học sinh

1.2.4. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm

2. Hoạt động ngoại khóa

3. Chương trình giáo dục nhà trường

3.1. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

3.1.1.Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

3.1.2 Chỉ đạo tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học

3.2. Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

3.3.Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

3.3.1 Đối với trẻ khuyết tật

3.3.2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số

3.4. Dạy học ngoại ngữ (Dạy học tiếng Anh):

3.5. Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học.

3.6.Dạy học chương trình tăng cường/mở rộng.

3.Bảng tổng hợp kế hoạch dạy học.

          B. Công tác hướng dẫn thực hiện kế hoạch.

          Sau khi đã hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021. Triển khai kế hoạch trước tập thể Hội đồng Sư phạm. Thảo luận, thống nhất nội dung kế hoạch năm. Tổ chức thực hiện kế hoạch theo tháng.

- Xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng.

- Triển khai kế hoạch thực hiện tháng.

- Hướng dẫn Tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện các nội dung trong kế hoạch đã xây dựng.

C. Công tác giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch.

1.Công tác giám sát:

Tổ chức cho các tổ chuyên xây dựng nội dung chuyên môn của Tổ; giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện cho cá nhân, lớp chủ nhiệm.

Nhà trường tổ chức kiểm tra công tác xây dựng nội dung chuyên môn của Tổ, của cá nhân (Kiểm tra hồ sơ; thực hiện chương trình, thời khóa biểu; thực hiện nội quy,...)

Dự giờ, kiểm tra chất lượng theo kế hoạch kiểm tra nội bộ, kế hoạch chuyên môn chuyên đề tháng,...

Theo dõi việc thực hiện các nội dung trong kế hoạch tháng đã xây dựng.

2.Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giáo dục

Tổ chức đánh giá theo các đợt như sau:

- Đánh giá cuối tuần sau khi kiểm tra ( nội dung cơ bản, cấp thiêt,..)

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sau một tháng thực hiện. Điều chỉnh phương pháp, biện pháp thực hiện chưa hiệu quả. Đề ra giải pháp thực hiện cho tháng tiếp theo.

-Đánh giá sau khi kết thúc học kỳ. Rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng cho học kỳ tiếp theo.

- Đánh giá kế hoạch thực hiện khi kết thúc năm học. Rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng cho năm học sau.

 

Tóm lại, kế hoạch giáo dục nhà trường là sản phẩm của hoạt động quản lý, nó là kết quả của quá trình tư duy. Nó là phương tiện giao tiếp của những người cần biết về nó:
          + Người cán bộ quản lý trình bày mục tiêu cho mình hay cho tổ chức của mình.

          + Cấp trên của người cán bộ quản lý này, là người phải xem xét và duyệt bản kế hoạch.
          + Người dưới quyền của người cán bộ quản lý và tất cả những ai chịu trách nhiệm thực hiện nó hay tham gia công việc nhằm thực hiện nó.

Như vậy, công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường có vị trí vai trò vô cùng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Quá trình hướng dẫn thực hiện kế hoạch, giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch là khâu cơ bản trong thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường.

                                                                                                                                             Người viết

                                                                       

 

                                                                                                                                        Trần Thị Lụa