MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

 

          “Năm học 2021 -2022 là năm học tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: tăng cường, tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục phù hợp với kế hoạch thời gian năm học; tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1, lớp 2; thực hiện các nội dung theo nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình. Do đó công tác xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường đòi hỏi phải khoa học, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, đáp ứng các yêu cầu của việc thực hiện chương trình giáo dục 2018.

          Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường” là một chức năng quan trọng hàng đầu của quản lý. Nó là cơ sở của việc thực hiện các chức năng khác của quản lý. Bản kế hoạch là một bản quyết định, nhưng đầy quan trọng về sự phát triển của hệ thống, của nhà trường trong một thời gian định trước. Bản chất của xây dựng kế hoạch trong nhà trường thể hiện ở hoạt động phân tích để xác định mục tiêu, tìm ra những con đường, những giải pháp để nhà trường ngày càng đáp ứng các nhu cầu của xã hội.

Mục đích của xây dựng kế hoạch là đảm bảo cho sự phát triển của nhà trường theo từng mốc thời gian. Để kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng được mục tiêu giáo dục của năm học khi xây dựng kế hoạch cần phải trả lời 4 câu hỏi:

- Chúng ta đang ở đâu?
- Chúng ta muốn đến đâu?
- Chúng ta đến đó bằng cách nào?
- Làm thế nào ta biết ta đã tới nơi?

          Khi đã xác định được vị trí hiện tại, mục tiêu phấn đấu, nguồn lực, phương pháp để thực hiện tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học.

          Thực hiện công văn số 535/PGD ĐT-CMTH ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục tiểu học năm học 2021-2022; công văn số 536/PGD ĐT-CMTH ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp tiểu học năm học 2020-2021; công văn số 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Bản thân đã tích cực nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kịp thời các thông tin mới, các yêu cầu mới trong văn bản chỉ đạo của các cấp. Chủ động xây dựng các nội dung được phân công phụ trách về lĩnh vực chuyên môn, hoạt động tập thể,…Các nội dung xây dựng trong kế hoạch giáo dục nhà trường có nhiều tính mới phù hợp với thực tiễn giáo dục. Trong qua trình thực hiện làm kế hoạch tôi đã rút ra một số kinh nghiệm để xây dựng tốt kế hoạch giáo dục nhà trường; làm tốt công tác hướng dẫn thực hiện kế hoạch, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường.

 

A.Công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Để xây dựng được kế hoạch giáo dục nhà trường khoa học, phù hợp với thực tế và đặc điểm năm học, cần căn cứ vào nội dung văn bản chỉ đạo của các cấp các, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị trường để xây dựng.

I.Căn cứ để xây dựng kế hoạch.

Căn cứ Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28-02-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 18-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 của Bộ giáo dục Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH, ngày 19-8-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 2020 - 2021; Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH, ngày 26-8-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ văn bản số 3866/BGDĐT- GDTH ngày 26/8/2019 về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04-9-2020 của Bộ giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07-06-2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học; Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04-8-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm đối với lớp 3,4,5 theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2 theo quy định tại công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Chương trình Tin học tự chọn (2 tiết/tuần) ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 và Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh lớp 3,4,5.

Căn cứ văn bản số 3536/BGDĐT- GDTH ngày 19/8/2019 về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện Mường Chà về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, huyện Mường Chà;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ công văn số 1879/SGDĐT-GDTH ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch số 535 /PGDĐT- GDTH, ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Phòng giáo dục - Đào tạo Mường Chà về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch số 536 /PGDĐT- CMTH, ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Phòng giáo dục - Đào tạo Mường Chà về Kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và tình hình thực tế của nhà trường, địa phương;

II. Điều kiện thực hiện chương trình năm học 2021-2022

1.Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

2. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2021 –  2022

2.1. Đặc điểm học sinh của trường

  2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, cơ sở vật chất thực hiện bán trú

  III. Mục tiêu giáo dục năm học 2021-2022

1.Mục tiêu chung

           2. Chỉ tiêu cụ thể

2.1. Duy trì số lượng học sinh

2.2. Chất lượng giáo dục

2.2.1.Phẩm chất – Năng lực:

2.2.2.Đánh giá kết quả giáo dục và xếp loại kiến thức kỹ năng:

2.2.3. Chỉ tiêu thi đua khen thưởng:

  2.2.4. Về chất lượng đội ngũ

2.2.5. Các chỉ tiêu khác:

IV. Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học

1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục

2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học

2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học

2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường.

  3.Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đối với các điểm trường

4. Khung thời gian thực hiện chương trình năm học 2021-2022 và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục.

V. Giải pháp thực hiện.

1. Thực hiện quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp và tăng cường CSVC, thiết bị dạy học đáp ứng thực hiện CTGDPT 2018 ở cấp tiểu học

1.1. Quy hoạch mạng lưới trường lớp và tăng cường xây dựng CSVC

          1.2. Thiết bị dạy học

  2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

  3. Thực hiện quy chế sinh hoạt chuyên môn.

  4. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tiểu học

4.1. Thực hiện chương trình.

  4.2. Sách giáo khoa, sách hướng dẫn học các môn học.

  5. Công tác chỉ đạo dạy và học.

5.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

  5.2. Đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt và tự chủ của nhà trường, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

  5.3. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá HS tiểu học.

  5.4. Dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

          5.5. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú

  5.6. Thực hiện giáo dục đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật và tổ chức thực hiện lớp ghép.

  5.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

          5.8. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác dạy học và quản lý.

          6. Nâng cao chất lượng phổ cập Giáo dục Tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

6.1. Nâng cao chất lượng phổ cập Giáo dục Tiểu học.

6.2. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học.

  8. Công tác xã hội hoá giáo dục, công tác khuyến học, từ thiện.

9. Các hoạt động khác

10. Công tác thống kê, báo cáo.

VI. Tổ chức thực hiện

          B. Công tác hướng dẫn thực hiện kế hoạch.

          Sau khi đã hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022. Triển khai kế hoạch trước tập thể Hội đồng Sư phạm. Thảo luận, thống nhất nội dung kế hoạch năm. Tổ chức thực hiện kế hoạch theo tháng.

- Xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động tháng.

- Triển khai kế hoạch thực hiện tháng.

- Hướng dẫn Tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện các nội dung trong kế hoạch đã xây dựng.

C. Công tác giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch.

1.Công tác giám sát:

Tổ chức cho các tổ chuyên xây dựng nội dung chuyên môn của Tổ; giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện cho cá nhân, lớp chủ nhiệm.

Nhà trường tổ chức kiểm tra công tác xây dựng nội dung chuyên môn của Tổ, của cá nhân (Kiểm tra hồ sơ; thực hiện chương trình, thời khóa biểu; thực hiện nội quy,...)

Dự giờ, kiểm tra chất lượng theo kế hoạch kiểm tra nội bộ, kế hoạch chuyên môn chuyên đề tháng,...

Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các nội dung trong kế hoạch tháng đã xây dựng.

2.Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giáo dục

Tổ chức đánh giá theo các đợt như sau:

- Đánh giá cuối tuần sau khi kiểm tra ( nội dung cơ bản, cấp thiêt,..)

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sau một tháng thực hiện. Điều chỉnh phương pháp, biện pháp thực hiện chưa hiệu quả. Đề ra giải pháp thực hiện cho tháng tiếp theo.

-Đánh giá sau khi kết thúc học kỳ. Rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng cho học kỳ tiếp theo.

- Đánh giá kế hoạch thực hiện khi kết thúc năm học. Rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng cho năm học sau.

Tóm lại, kế hoạch giáo dục nhà trường là sản phẩm của hoạt động quản lý, nó là kết quả của quá trình tư duy. Nó là phương tiện giao tiếp của những người cần biết về nó:
          + Người cán bộ quản lý trình bày mục tiêu cho mình hay cho tổ chức của mình.

          + Cấp trên của người cán bộ quản lý này, là người phải xem xét và duyệt bản kế hoạch.
          + Người dưới quyền của người cán bộ quản lý và tất cả những ai chịu trách nhiệm thực hiện nó hay tham gia công việc nhằm thực hiện nó.

Như vậy, công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường có vị trí vai trò vô cùng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Quá trình hướng dẫn thực hiện kế hoạch, giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch là khâu cơ bản trong thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường.

                                                                      Người viết

                                                                       

 

                                                                    Trần Thị Lụa

Bài viết liên quan