ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NHẰM KHUYẾN KHÍCH GIÁO VIÊN, HỌC SINH CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI TRONG CÔNG VIỆC, TRONG HỌC TẬP NĂM HỌC 2019-2020

    Công tác chuyên môn luôn là hoạt động quan trong nhất trong các nhà trường nói chung và trong trường tiểu học nói riêng. Để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường đòi hỏi công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn thường xuyên đổi mới, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên.

    Trước hết cần đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá học sinh, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội thế xu hướng hội nhập quốc tế. Phát huy và phát triển Văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ về yêu cầu đổi mới, thay đổi tư duy kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới của xã hội.

    Hàng năm, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong công tác để từ đó xây dựng và có biện pháp phấn đấu thực hiện nhằm tạo uy tín, xây dựng thương hiệu cho bản thân mình.

    I. Về phía Giáo viên:

   Từ kết quả kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên trong năm học qua, ngay từ đầu năm học mới, mỗi giáo viên tiếp tục xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học.

BGH và tổ chuyên môn có kế hoạch tổ chức kiểm tra, ghi nhận, đánh giá mức độ, hiệu quả đổi mới ở từng thời điểm trong năm học nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời, nâng cao chất lượng giáo dục.

    Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học học của giáo viên phải phù hợp với đối tượng học sinh, đặc điểm tình hình thực tế trên lớp. Giáo viên vận dụng sáng tạo, hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để thực hiện các hoạt động đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục.

    Thực hiện dạy học và đánh giá kết quả dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, chú trọng phát triển năng lực học sinh.

    Thực hiện Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy: sử dụng các phần mềm h trợ cho soạn giảng, nâng cao hiệu quả giờ dạy.

Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học sẵn có và tăng cường làm thêm ĐDDH để nâng cao hiệu quả giảng dạy, chuẩn bị chu đáo phương tiện hỗ trợ các hoạt động trong tiết dạy.

   Tích cực học tập bồi dưỡng thường xuyên theo văn bản chỉ đạo của các cấp. Tham gia bồi dưỡng Chương trình giáo dục Phổ thông 2018. Nghiên cứu chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020 theo văn bản chỉ đạo của các cấp.

    II.Về phía Cán bộ quản lý:

    Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn Hiệu trưởng, công tác chỉ đạo và quản lí việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh. Đồng thời đẩy mạnh việc bồi dưỡng năng lực đánh giá giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; xây dựng và phát triển nhà trường theo mô hình trường học mới. Tập trung thực hiện đổi mới công tác quản lý với các nội dung sau:

    1. Quản lý hoạt động chuyên môn:

    - Dự giờ, kiểm tra chuyên môn đảm bảo đánh giá, phản ảnh đúng năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, việc thực hiện quy chế chuyên môn của từng giáo viên. Tổ chức theo dõi, đánh giá giáo viên theo TT 20 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông đúng quy trình, có đủ cơ sở đánh giá đúng thực chất (hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học)

    - Chỉ đạo giảng dạy và đánh giá học sinh theo mô hình trường học mới. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến giáo viên việc thực hiện dạy học, đánh giá kết quả dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, đánh giá học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và tổ chức theo dõi, kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ thường xuyên thông qua các hình thức dự giờ, kiểm tra chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, ... . Tổ chức chuyên đề, chia sẻ, học tập thực hiện đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học, phương pháp đánh giá học sinh, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo yêu cầu.

    - Tăng cường trật tự kỉ cương, xây dựng và củng cố nề nếp, thực hiện tốt quy chế dân chủ, bố trí sử dụng hợp lí đội ngũ, kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo, tránh để vượt cấp. kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế họach dạy học, thực hiện quy chế chuyên môn, đánh giá xếp lọai học sinh, tránh chạy theo bệnh thành tích.

    - Chú trọng việc tổ chức các hoạt động chuyên môn như SHCM chuyên đề, dự giờ thăm lớp, phong trào thi đua Hai tốt, … tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng học tập trong nhà trường, thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

    - Đa dạng hoá các hình thức kiểm tra, dự giờ nhằm đánh giá thực chất hiệu quả công tác của đội ngũ, kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công việc.

    - Tăng cường công tác dự giờ, kiểm tra hoạt động dạy và học, việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời.

    - Thực hiện phân cấp quản lý đến từng tổ khối chuyên môn, hình thành và sử dụng mạng lưới chuyên môn trong các hoạt động kiểm tra, bồi dưỡng.

   - Phân công lãnh đạo thường xuyên tham dự sinh hoạt tổ chuyên môn để nắm bắt tình hình hoạt động và có ý kiến chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp tổ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   - Tổ chức tập huấn cho GV nội dung TT32 về Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức cho GV tham gia bồi dưỡng chuyên môn về Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chỉ đạo và tổ chức cho GV nghiên cứu lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020 theo văn bản chỉ đạo của các cấp.

    - Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

    2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

    - Chỉ đạo GV tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục trong trường tiểu học : dạy chữ-dạy người theo quan điểm: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người”; chú trọng yêu cầu phát triển năng lực, phát triển tiềm năng riêng của học sinh, chú trọng phát triển cả con người xã hội và con người cá nhân; ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh.

    - Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản, phát triển những phẩm chất và năng lực cho học sinh.

    - Chỉ đạo dạy học theo hướng tích hợp, phân hóa nhằm bảo đảm phát triển tiềm năng của mỗi học sinh, phát triển khả năng của học sinh nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT. Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của học sinh; Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng tự học, tự đánh giá của học sinh; xây dựng niềm tin, rèn luyện đạo đức theo truyền thống Việt - Nam.

   - Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.

    - Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học theo quy định.

    - Xây dựng cho học sinh ý thức tự giác trong học tập, hình thành phương pháp học tập: tự học, tự chủ, sáng tạo, hợp tác, kiên trì bền chí; học tập có hiệu quả.

    3. Phát triển đội ngũ:

    - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức tư tưởng, phát huy tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ.

    - Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hàng năm tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, tập huấn, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đội ngũ tự học tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý.

    - Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc.

    - Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nồng cốt, giáo viên trẻ có năng lực bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

    - Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.

    - Tạo điều kiện GV Tiếng Anh tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đảm bảo đủ năng lực giảng dạy chương trình Tiếng Anh mới 4 tiết/tuần.

    - Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy.

    - Tạo điều kiện cho CB, GV, NV đi học đạt chuẩn theo ngạch đang hưởng và nâng cao trình độ trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

    4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy:

    - Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu hạng ngạch, yêu cầu phục vụ công việc. Tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức trong đơn vị theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chú trọng hình thức bồi dưỡng tại chỗ, vừa học vừa thực hành ngay trên công việc của mình.

    - Tăng cường sử dụng các phầm mềm máy tính trong dạy – học, quản lý học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện (Cổng thông tin điện tử, phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia, phần mềm phổ cập,...). Phát huy tính chủ động sáng tạo, tăng cường khai thác có hiệu quả trang bị cơ sở vật chất hiện có phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.

    - Tổ chức, phát động phong trào sáng tạo, sưu tầm, tuyển chọn các tư liệu dạy học điện tử (phần mềm hỗ trợ dạy học; tranh ảnh minh hoạ các môn học; tranh ảnh hoặc clip giải nghĩa các từ ngữ môn Tiếng Việt, ...) theo môn học, theo chủ đề thành các kho tư liệu dùng chung.

    - Thực hiện công tác giao dịch bằng thư điện tử (Email) thường xuyên, hàng ngày. Tích cực tham gia các cuộc thi về ứng dụng CNTT: xây dựng bài giảng điện tử, xây dựng công cụ mô phỏng và đồ dùng dạy học. Sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời; ....

    - Tiếp tục hoàn thiện, khai thác hiệu quả trang Website nhà trường, quan tâm nội dung liên lạc trực tuyến, thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh kịp thời đến phụ huynh. Thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động, văn bản, thông báo, … nhằm công khai, minh bạch thông tin đến mọi đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng của Website. Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường qua các hội thảo, diễn đàn, sách, báo, các tạp chí… Khuyến khích giáo viên tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

    Thực hiện tốt công tác đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng đội ngũ, phát triển đội ngũ, quản lý hoạt động dạy – học giúp học sinh phát triển tốt năng lực, phẩm chất, kết quả học tập.

                                                                                                                                                        Na Sang, ngày 04 tháng 01 năm 2020

                                                                                                                                                                           Người viết

                                                                                                                                                                        Trần Thị Lụa

Bài viết liên quan