MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NA SANG

     Thực hiện công văn số 439/PGD ĐT- CMTH ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp tiểu học. Công văn số 447/PGD ĐT- CMTH ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020. Trường Tiểu học số 2 Na Sang xác định đặc điểm năm học 2019 -2020 là năm học tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013; Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Củng cố các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

    Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực". Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh đặc biệt là học sinh bán trú.  Phối hợp hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục phẩm chất, năng lực cho học sinh; Xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, an toàn; Đưa các nội dung giáo dục truyền thống văn hóa các dân tộc; giáo dục an ninh quốc phòng vào giảng dạy thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục NGLL; Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tổ chức điều khiển các hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, ngoại khóa,  giáo dục ngoài giờ lên lớp...

    Trường Tiểu học số 2 Na sang tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn ; nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu về chuẩn quốc gia mức độ 1.

    Như vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020 của đơn vị trường đó là thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp; tích cực nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt; phấn đấu đạt chuẩn mức chất lượng tối thiểu cấp độ 2; đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học của đơn vị trường thì việc "Quản lý tốt hoạt động dạy và giáo dục học sinh” là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng.

Như chúng ta đã biết: Quản lý hoạt động dạy học là điều khiển quá trình dạy học, cho quá trình đó vận hành có khoa học, có tổ chức theo những quy luật khách quan và được sự chỉ đạo, giám sát thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu dạy học. Qua nhiều năm làm công tác quản lý và trực tiếp quản lý hoạt động dạy học và giáo dục học sinh tại đơn vị trường. Tôi đã rút ra kinh nghiệm để quản trị tốt hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở đơn vị trường như sau:

    I.Công tác kiện toàn bộ máy hoạt động chuyên môn trong nhà trường.

    Đầu năm học tổ chức kiện toàn bộ máy hoạt động của các Tổ chuyên môn

    Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các Tổ chuyên môn.

    II. Công tác xây dựng hồ sơ để Quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh nhà trường.

    1. Hồ sơ quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh của nhà trường.

    1.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học.

    Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học là bản kế hoạch tổng thể bao gồm tất cả các hoạt động về thực hiện công tác giáo dục trong nhà trường. Để thực hiện tốt được yêu cầu về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong nhà trường thì cần xây dựng khoa học, đúng, đủ nội dung.

Các nội dung chính về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong kế hoạch phải cụ thể, rõ ràng. Nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu của từng giai đoạn, học kỳ, các đợt thi đua,...

    Một số nội dung chính trong kế hoạch cần lưu ý:

    1.1.1. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm

   Số lớp, số học sinh trong trường.

    Mục tiêu duy trì số lượng học sinh.

    Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục các mặt cho học sinh( Học tập; năng lực, phẩm chất; thực hiện các phòng trào thi đua; phong trào hoạt động của Đội; ...)

    Chỉ tiêu về chất lượng đội ngũ, chất lượng chuyên môn.

    Chỉ tiêu về các danh hiệu thi đua.

    1.1.2.Công tác bồi dưỡng chuyên môn:

    +Bồi dưỡng thường xuyên (Các nội dung bồi dưỡng theo văn bản chỉ đạo BDTX của Phòng GD-ĐT; các văn bản khác của các cấp)

    +Bồi dưỡng chuyên đề.

    +Bồi dưỡng phương pháp dạy học.

    1.1.3.Các giải pháp để thực hiện các nội dung chính trong năm học.

    1.2.Xây dựng các kế hoạch bổ trợ khác.

    - Kế hoạch BDTX nhà trường năm học.

    - Kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh.

    - Kế hoạch giáo dục Ngoài giờ lên lớp.

    - Kế hoạch dạy học lồng ghép An ninh – Quốc phòng.

    2. Hồ sơ quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh của Tổ chuyên môn.

    Chỉ đạo các tổ chuyên môn căn cứ vào đặc điểm tình hình của tổ xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ năm học.

    Xây dựng tốt kế hoạch dạy học tuần; các kế hoạch bổ trợ khác.

    II.Công tác thực hiện Quản trị Hoạt động dạy học và giáo dục học sinh.

    1. Quản lý việc thực hiện mục tiêu, chương trình dạy học.

    Kiểm tra Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm của các Tổ chuyên môn.

    Kiểm tra Kế hoạch Dạy học tuần của từng Khối (Khối 1 đến Khối 5)

    Kiểm tra Kế hoạch dạy học tuần; kế hoạch bài học của Giáo viên các Tổ chuyên môn .

    Chỉ đạo GV các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch đảm bảo theo yêu cầu, mục tiêu, chương trình dạy học quy định.

    Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khóa biểu.

    Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

    2. Quản lý các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GV.

    Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng chuyên môn trong năm học.

    2.1.Bồi dưỡng thường xuyên.

    Các nội dung bồi dưỡng bao gồm: Chương trình GDPT 2018; Thông tư 20/2018/TT-BGD ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GVCS giáo dục phổ thông, các nội dung bồi dưỡng theo văn bản BDTX của Phòng GD-ĐT,...

    2.2. Bồi dưỡng chuyên đề:

    Bồi dưỡng chuyên đề cấp tổ; cấp trường theo kế hoạch hoạt động chuyên môn năm xây dựng.

    2.3.Bồi dưỡng phương pháp dạy học.

    2.4. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học.

    III. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

    Hàng tháng tiến hành xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện kế hoạch. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo tháng; kết thúc học kỳ 1 và kết thúc năm học.

    Tóm lại, quản lý hoạt động dạy học và giáo dục học sinh là những tác động có mục đích của chủ thể quản lý đến hoạt động giảng dạy của GV, hoạt động học của HS và môi trường dạy học, đảm bảo cho các hoạt động đó được thực hiện một cách nghiêm túc, tự giác, có chất lượng và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đạt được mục tiêu đề ra của nhà trường.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Người viết

                                                                                                                                      Trần Thị Lụa